GàidhligEnglish

Programme Archive Tasglann Phrògraman

Sàr-Sgeòil - Kidnapped

BBC ALBA Thursday 27 September 8.30 – 9.00pm

Sàr-Sgeòil - Kidnapped

BBC ALBA Diardaoin 27 Sultain 8.30 - 9.00f

Cathy MacDonald

Capturing the essence of Scotland’s landscape has been a vital aspect of many of the nation’s most treasured literary gems.

The importance of this backdrop in the work of one of Scotland’s best-loved authors, Robert Louis Stevenson, is evident as Cathy MacDonald finds out in the second programme of a new BBC ALBA series.

In this edition of Sàr-Sgeòil (Classic Tales), Cathy follows in the footsteps of David Balfour – hero of Stevenson’s Kidnapped – in his flight through the heather in the company of the Jacobite rebel, Alan Breck Stewart. Cathy discovers that Stevenson not only drew on his intimate knowledge of the Scottish landscape in the creation of this classic tale, but on his wide knowledge of Jacobite history. The murder of ‘the Red Fox’ – Colin Roy of Glenure – is a historic fact, and many of the characters, including Alan Breck, were real people.

We see Cathy follow the trail of the fictitious Balfour through the very real history and geography of Scotland. At South Queensferry she visits the very inn where David is kidnapped so that his wicked uncle can steal his inheritance. On the island of Erraid, off Mull, Cathy finds the shore where David is washed up after the ship he is held captive on is wrecked. As an apprentice to his lighthouse engineer father, the young Stevenson had visited Erraid, and drew on his memories of it for his great novel.

Cathy goes on to explore Appin, the scene of the Red Fox’s murder, and Glencoe, where David and Alan Breck flee from the Redcoats who are hunting them, believing them to be the murderers. Cathy’s journey – and the novel – ends near Edinburgh, where David Balfour’s quest for justice, and Alan Breck’s flight for freedom, ends.

Although Stevenson was a lowland Presbyterian, we soon discover that his treatment of Highlanders and Jacobites in Kidnapped is deeply sympathetic – something that may not have been instantly expected from a novel set in the mid-18th century.

Sàr-Sgeòil (Classic Tales), produced by Caledonia TV, can be seen on BBC ALBA on tonight (Thursday 27 September) from 8.30pm.

Tha Cathy NicDhòmhnaill a' siubhal tro Alba, air a stiùireadh le nobhailean ainmeil.

Anns a' phrògram seo tha Cathy a' leantainn cheumannan Dhàibhidh Balfour - gaisgeach Kidnapped le RL Stevenson - agus e a' teicheadh tron fhraoch ann an cuideachd an Seumasaich, Ailean Breac Stiùbhairt. Tha Cathy a' faighinn a-mach nach do chleachd Stevenson a chuid eòlais air tìr na h-Alba a-mhàin ann a bhi a' cruthachadh an sàr sgeulachd seo, ach an t-eòlas aige air eachdraidh nan Seumasach cuideachd. Thachair muirt an 'Sionnaich Ruaidh' - Cailean Ruadh Caimbeul Ghlinn Iubhair - ann an dà-rìribh, agus bha mòran dhe na caractairean san leabhar ann gu fìrinneach cuideachd.

Tha Cathy a' leantainn cheumannan ùirsgeulach Dhàibhidh Balfour tro eachdraidh agus tro chruinn-eòlas na h-Alba. Ann am Port na Banrighinn tha i a' tadhal air an dearbh thaigh-òsta far a bheil Daibhidh ga thoirt am bruid gun tèid aig bràthair athair air oighreachd a ghoid. Air Eilean Earraid, faisg air Muile, tha Cathy a' lorg a' chladaich far a bheil Dàibhidh a' tighinn gu tìr às dèidh dhan t-soitheach a thug air falbh e dhol air na creagan. Mar dhuine òg ag obair le athair a bha a' dealbhachadh thaighean-solais, thadhail Stevenson air Earraid, agus chleachd e an cuimhne a bh' air san leabhar. Tha Cathy a' siubhal dhan Apainn, far an deach an Sionnach Ruadh a mharbhadh, agus gu Gleann Comhann, far a bheil Dàibhidh agus Ailean Breac a' teicheadh bho na saighdearan dearga a tha an dùil gur iad a rinn am murt. Tha an turas aice - agus an nobhail - a' tighinn gu ceann faisg air Dùn Èideann, far a bheil oidhirpean Dhàibhidh Balfour air ceartas fhaighinn a' crìochnachadh, mar a tha an teicheadh aig Ailean Breac.

Tha Cathy a' faighinn a-mach gu bheil Kidnapped a' nochdadh mar a bha co-fhaireachdainn mhòr aig Stevenson do Ghàidheil agus do na Seumasaich, ged a bha e na chlèireach ghallta.


2012 News Archive Tasglann Naidheachdan 2012

Follow this link to the 2012 news press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann naidheachdan 2012.