GàidhligEnglish

Programmes Prògraman

Mod 2012 - Piper on hill

Mod 2012

The 2012 Royal National Mod will be staged in Dunoon for the seventh time from the 12th to the 20th October. Read more Bidh Dùn Omhain a’ cur fàilte air a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail, eadar 12na agus 20mh Dàmhair. Leugh tuilleadh

buskers

Buskers

The incredible talent, variety and diversity of Scotland’s street musicians is set to be captured in a new BBC ALBA series. Read more A’ feuchainn ri cuirm a thoirt dha sluagh air sràidean iomadh baile. Leugh tuilleadh

BBC ALBA serves Gaelic speakers and learners throughout the UK and provides a range of high quality home produced programmes appealing to audiences across Scotland. Co-managed by MG ALBA, BBC ALBA is the first BBC licensed service to be run within a partnership framework and broadcasts over 600 hours of original programming every year to a weekly audience of around half a million.

BBC ALBA broadcasts daily from 5pm until late and is available on Freeview 8 (Scotland), on Virgin 188 (Scotland) on Sky 168 (UK), Freesat 110 (UK) and live and on-demand on BBC iPlayer (UK). Programmes for BBC ALBA are commissioned from a range of independent production companies as well as the two broadcasters, STV and BBC and include news, documentary, drama, current affairs, religion, entertainment and lifestyle, music, children, youth, learning and sport.

Tha BBC ALBA a’ frithealadh luchd-bruidhinn agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus a’ toirt prògraman de àrd fheabhas gu luchd-amhairc air feadh Alba. Tha seirbheis BBC ALBA, air a ruith fo chead-craolaidh a’ BhBC agus air a riaghladh le MG ALBA agus leis a’ BhBC, a’ craoladh còrr is 600 uairean a thìde de nuadh-phrògraman gach bliadhna gu timcheall air leth-mhillean luchd-amhairc gach seachdain.

Tha BBC ALBA, a bhios a’ craoladh gach latha bho 5f gu anmoch, ri fhaighinn air Freeview 8 (Alba), air Virgin 188 (Alba) air Sky 168 (RA), Freesat 110 (RA) agus air BBC iPlayer (RA). Tha prògraman BBC ALBA air an coimiseanadh bho chompanaidhean neo-eisimeileach agus bho STV agus am BBC, nam measg, naidheachdan, prògraman aithris, dràma, cùisean làitheil, creideamh, cur-seachad, ceòl, clann, ionnsachadh agus spòrs

Programme Highlight

Buskers

BBC ALBA Monday 22 October at 10.30pm

SCOTLAND’S STREET CULTURE. BUSKERS – A NEW TELEVISION SERIES FOR BBC ALBA

The incredible talent, variety and diversity of Scotland’s street musicians is set to be captured in a new BBC ALBA series.

Buskers, produced by BBC Gàidhlig, looks at possibly the toughest stage of all on which to learn your musical trade – on your own, on the streets! Each episode delves into the lives of current and former street artists with input from recording artists such as Eddi Reader and the busker’s biggest critic and supporter, the public.

From young to, well, not so young, you can find every form of street artist, whether solo artists to full bands, fire jugglers to dancers, on the streets of Glasgow and Edinburgh. There are many reasons as to why buskers find themselves performing on the city streets, and Buskers is on a mission to find out why.

So, what is the life of a busker like and how many of them actually “make it”?

Read more here

Buskers

BBC ALBA Diluain 22 Dàmhair aig 10.30f

BUSKERS – SREATH ÙR TELEBHISEIN AIR BBC ALBA

A’ feuchainn ri cuirm a thoirt dha sluagh air sràidean iomadh baile, is e àite buan, èiginneach a th’ ann airson toiseach tòiseachaidh air beatha mar chluicheadair, far am bi a’ mhòr chuid a’ fàilligeadh ge bith dè cho math ’s a tha iad a’ smaointinn a tha iad!

Mar sin, dè seòrsa beatha a th’ aig buskers agus cia mheud aca a gheibh an cothrom dreuchd a thoirt às an rud a tha iad a’ dèanamh? Bidh Buskers a’ toirt sùil air beatha dhaoine a tha fhathast, agus cuid nach eil, a’ cluich air na sràidean, le beachdan bho chluicheadairean ainmeil agus am poball. Bhon òigridh gu, uill, feadhainn nach eil cho òg, lorgas a h-uile seòrsa cluicheadair air na sràidean, ge b’ ann leotha fhèin no mar phàirt de chòmhlan mòr, dannsairean is eile eadar Glaschu agus Dùn Èideann.

Tha iomadh adhbhar air cùlaibh daoine a bhith a’ cuirm air na sràidean, ach bidh Buskers a’ faighinn sin a-mach.

Leugh tuilleadh an seo

Do you have any comments about BBC ALBA programmes? A bheil beachdan agaibh mu na prògraman air BBC ALBA?

If so, why don’t you let us know? For enquiries and comments please follow this link to our online service, or if you wish to make a complaint please follow this link. Ma tha, nach cuir sibh fios thugainn? Airson beachdan, cleachdaibh an t-seirbheis air loidhne an seo, neo ma tha gearain agaibh lean an ceangal seo.

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

16:58
Faclan
17:00
Murdaidh
17:25
Blarag a' Bho
17:33
Oran Bho Na Daoine Beaga
17:35
Saidheans Sporsail
18:00
Buntàta Amh
18:02
Buntàta Amh
18:03
Faclan
18:05
Leum is Danns
18:15
Abadas
18:25
Na Luchagan Fhiacla
18:29
Bruno
18:30
Calum Clachair (Bob the Builder)
18:45
Gasgich na Greige
19:10
Muir is Tir (Natural History)
19:35
Grèim Bìdh
20:00
An Là
20:30
Mòd Nàiseanta Rìoghail
22:00
Trusadh
23:00
Horo Gheallaidh Shorts
23:05
Machair
23:30
Togaidh Sinn Fonn

View full listings...