GàidhligEnglish

Production Riochdachadh

dressed end shot

BBC ALBA Promo

On-air Promo Delivery

commissioning round image

Commissioning

Find out about the latest commissioning round here

subtitles

Subtitles

Follow this link for more information and a subtitling demo.

BBC ALBA is a BBC licensed television service managed in partnership by MG ALBA and the BBC. We hold twice-yearly commissioning rounds (Summer/Winter) where we welcome the submission of programme and television production ideas from suitably qualified media production companies. The MG ALBA/BBC partnership will also accept ‘time-perishable’ programme ideas at any time of the year and endeavour to return commissioning decisions on them without undue delay. Tha seirbheis BBC ALBA air a ruith fo chead-craolaidh a’ BhBC agus air a riaghladh le MG ALBA agus leis a’ BhBC. Dà thuras sa bhliadhna (Samhradh/Geamhradh) cuiridh sinn fàilte air tagraidhean bho chompanaidhean riochdachaidh mu mholaidhean airson prògraman telebhisein. Gabhaidh co-bhanntachd MG ALBA/BBC cuideachd ri molaidhean airson prògraman a tha co-cheangailte ri ceann-latha sònraichte eadar na cuairtean àbhaisteach aig àm sam bith agus feuchar ris na co-dhùnaidhean coimiseanaidh a thilleadh cho luath ’s a ghabhas.

Have you got an idea for a programme? Bheil beachd agad airson prògram?

Check out our funding protocol and any current commissioning rounds. Seall air ar protocal maoineachaidh agus air cuairtean coimiseanaidh làithreach sam bith.

Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

2013 Draft date for Winter Commissioning Round.

Draft deadline for programme ideas – January 11, 2013 at 1pm.
Draft deadline for MG ALBA/BBC partnership decisions – February 12, 2013.

Details of this commissioning round will be published closer to the draft date.

The MG ALBA/BBC partnership will accept ‘time-perishable’ programme ideas at any time and endeavour to return commissioning decisions on them without undue delay.

Any questions about commissioning rounds should be addressed to Fiona Mackenzie, at fiona.mackenzie@mgalba.com.

Read more here

Dreach chinn-latha airson Cuairt Coimiseanaidh a’ Gheamhraidh.

Dreach ceann-ama airson beachdan phrògraman – 11 Faoilleach, 2013 aig 1f.
Dreach ceann-ama airson co-dhùnaidhean bho cho-bhanntachd MG ALBA/BBC – 12 Gearran, 2013.

Bidh fiosrachadh mun chuairt coimiseanaidh seo air fhoillseachadh nas fhaisge air an àm. Gabhaidh co-bhanntachd MG ALBA/BBC beachdan airson prògraman a tha co-cheangailte ri ceann-latha sònraichte eadar na cuairtean àbhaisteach agus feuchar ri na co-dhùnaidhean coimiseanaidh a thilleadh cho luath ’s a ghabhas.

Bu choir ceistean mu chuairtean coimiseanaidh a chur gu Fiona NicChoinnich, aig fiona.mackenzie@mgalba.com

Leugh tuilleadh an seo

 

Funding Iarrtas Maoineachadh

This is a short guide to let you know how you should make an application for project funding and how we deal with requests for financial support

’S e stiùireadh goirid a tha an seo airson innse dhuibh ciamar a bu chòir dhuibh iarrtas a chur airson maoineachadh pròiseict agus ciamar a bhios sinn a’ dèiligeadh ri iarrtasan airson taic ionmhais.