GàidhligEnglish

Commissioning Round Cuairt Coimiseanaidh

2013 Draft date for Winter Commissioning Round.
Commissioning Round Winter – 2012/13.

Draft deadline for programme ideas – January 11, 2013 at 1pm.
Draft deadline for MG ALBA/BBC partnership decisions – February 12, 2013.

Details of this commissioning round will be published closer to the draft date.
The MG ALBA/BBC partnership will accept ‘time-perishable’ programme ideas at any time and endeavour to return commissioning decisions on them without undue delay.

Any questions on anything contained in this commissioning round should be addressed to Fiona Mackenzie, at fiona.mackenzie@mgalba.com.

Dreach chinn-latha airson Cuairt Coimiseanaidh a’ Gheamhraidh.
Cuairt Coimiseanaidh - Geamhradh 2012/13

Dreach ceann-ama airson beachdan phrògraman – 11 Faoilleach, 2013 aig 1f.
Dreach ceann-ama airson co-dhùnaidhean bho cho-bhanntachd MG ALBA/BBC – 12 Gearran, 2013.

Bidh fiosrachadh mun chuairt coimiseanaidh seo air fhoillseachadh nas fhaisge air an àm. Gabhaidh co-bhanntachd MG ALBA/BBC beachdan airson prògraman a tha co-cheangailte ri ceann-latha sònraichte eadar na cuairtean àbhaisteach agus feuchar ri na co-dhùnaidhean coimiseanaidh a thilleadh cho luath ’s a ghabhas.

Bu choir ceistean mu nì sam bith anns a’ chuairt coimiseanaidh seo a chur gu Fiona NicChoinnich, aig fiona.mackenzie@mgalba.com.