GàidhligEnglish

News Naidheachdan

9 October 2012

WELCOME TO MOD 2012 WITH BBC ALBA AND BBC RADIO NAN GÀIDHEAL

The 2012 Royal National Mod will be staged in Dunoon for the seventh time from the 12th to the 20th October. BBC ALBA and BBC Radio nan Gàidheal will be there to cover the lively eight day event and viewers and listeners will receive coverage of all the major solo and choral competitions and events on television, radio and online.

Presented by Mary Ann Kennedy, BBC ALBA coverage will begin at 8.30pm on Monday 15th October and will continue throughout the week. The first two evenings will showcase winners from the Children’s Mod while Wednesday night will feature the Silver Pendant winners.

On Thursday, from 7.30pm, for the first time ever, BBC ALBA will transmit the final of the Traditional Gold Medal competitions LIVE from the Queens Hall in Dunoon. To offer opinion on the finalists, Morag MacDonald and Art Cormack will join Mary Ann in the studio.

The incredibly popular Mire ri Mòir show will be broadcast LIVE on BBC Radio nan Gàidheal from 10am on Friday 19th October. It will take place in the Glenmorag Hotel. People wanting to be in the audience for the show are advised to get there early! Entry to the show is free.

Younger viewers and listeners will also be catered for as the Dè a-nis? and Aileag teams produce special shows while the news programmes will provide regular updates and information from the festival.

9 Dàmhair 2012

FÀILTE GU MÒD 2012 LE BBC ALBA AGUS BBC RÀDIO NAN GÀIDHEAL

Bidh Dùn Omhain a’ cur fàilte air a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail airson an t-seachdamh turas am-bliadhna, eadar 12na agus 20mh Dàmhair. Bidh BBC ALBA agus BBC Ràdio nan Gàidheal a’ toirt seachad blasad den fhèis, a bhios ann fad ochd latha. Bidh craoladh nam farpaisean mòra dhen dà chuid còisirean agus co-fharpaisich fa leth air telebhisean is rèidio agus air-loidhne.

Cuiridh Mairi Anna NicUalraig fàilte air BBC ALBA an toiseach aig 8.30 feasgar Diluain (15mh Dàmhair), agus gach oidhche fad na seachdain. Air a’ chiad dà oidhche, chithear na bhuinnig aig Mòd na Cloinne agus air oidhche Chiadain bidh luchd-glèidhidh nan Aigeallan Airgid rim faicinn.

’S e craobh-sgaoileadh ùr a bhios ann oidhche Ardaoin – farpais an t-Seann Nòis BEÒ air BBC ALBA o Thalla na Bànrigh ann an Dùn Omhain. San stiùideo còmhla ri Mairi Anna bidh Morag Dhòmhnallach agus Artair MacCarmaig, a’ toirt seachad am beachdan air na seinneadairean bhon chuairt-dheireannach.

Bidh fèill, mar as àbhaist, air a’ phrògram Mire ri Mòir, a bhios BEÒ air BBC Radio nan Gàidheal, a’ tòiseachadh aig 10.00 uairean madainn Dihaoine, 19mh Dàmhair. ’S ann aig Glenmorag Hotel a bhios e agus tha e an-asgaidh, ach feumaidh sibh nochdadh tràth.

Bidh prògraman sònraichte ann don chloinn agus don òigridh cuideachd, le Aileag agus Dè a-nis? a tadhal air Dùn Omhain.

Cuideachd, bidh prògraman nan naidheachdan a’ toirt seachad iomraidhean mu na farpaisean agus sgeulachdan cudromach bhon fhèis tron t-seachdain.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman