GàidhligEnglish

News Naidheachdan

16 January 2012

RECORD NUMBER OF ENTRIES IN NATIONAL GAELIC FILM COMPETITION - FILMG

MG ALBA’s national Gaelic short film competition, FilmG, has received a record 76 films this year – more entries than ever before.

All entries can be viewed online from today (Monday 16 January) on the FilmG website www.filmg.co.uk, where you can vote for your favourite film until the 31st of January. Your vote will help determine who receives this year’s esteemed People’s Choice award.

The FilmG Jury, composed of representatives of the broadcast industry in Scotland – including Chris Young, producer of box office hit and award-winning film ‘The Inbetweeners’ and ‘River City’ actor Tony Kearney – will work alongside BBC ALBA executives to judge the films and compile a shortlist of finalists.

This year’s entrants have come from throughout the country and further afield from Canada and offer an impressive mix of traditional and contemporary interpretations of this year’s theme ‘Air an Stairsnich’ / ‘On the Threshold ’.

The adult category has seen an increase in the number of documentaries made by those keen to explore and share a slice of real life from their own home turf. Among the documentaries submitted include a short film from the Isle of Eigg about a local resident and her famous clootie dumpling, whilst a local from Stornoway has submitted a film about two siblings who, being deaf, have never known a word of Gaelic despite their upbringing in a Gaelic speaking family in Harris.

The 50 short films in the 12-17 category feature a variety of storylines ranging from ‘X-factor’ parodies to haunting hijinx!

The entry from Mallaig High School offers their own take on the infamous ‘A-TEAM’ in the form of the ‘G-Team’ helping to protect Gaelic from their arch enemies, whilst Plockton High School’s short film depicts a scientist creating a new cleaning product with the help of a monkey!

As well as an exceptional increase in the number of schools entering this year, there have also been individual young film-makers eager to go it alone. Having previously entered the competition through her school, Ardnamurchan High, Caitlin Ferguson (17) borrowed equipment available from FilmG and shot her own film – a moving story about a young pregnant girl who finds herself up in court.

Caitlin said: “I’d like to thank FilmG for their guidance in past years which gave me the confidence to take this year's competition on alone. When I first thought about producing my own film it was a bit daunting, but having had the support from FilmG’s mentors I was amazed at how enjoyable and rewarding the production process was. I’m very excited about this year’s competition and look forward to hearing the shortlisted films.”

Donald Campbell, chief executive of MG ALBA, said: “Each year more and more people enter FilmG, and this year is no exception. The appetite of the schools and youth sector in particular to embrace the competition and produce high quality short films is extremely encouraging. We are also particularly pleased with the number of entries submitted from young people and schools both within and beyond the Gaidhealtachd.”

The winning films will be announced at the prestigious FilmG Awards ceremony to be held at the Fruitmarket in Glasgow on the 9th of March.

16 Faoilleach 2012

AN ÀIREAMH AS MOTHA AIR CUR A-STEACH DON FHARPAIS FHILM - FILMG

Tha FilmG, co-fharpais nàiseanta nam filmichean goirid aig MG ALBA, air 76 filmichean fhaighinn am bliadhna – an àireamh as motha a fhuaireadh a-riamh.

Chithear na filmichean air loidhne an-diugh fhèin (Diluain 16 Faoilleach) air làrach-lìn FilmG www.filmg.co.uk, far an tèid agad air bhòtadh airson an fhilm as fheàrr leat gu 31 Faoilleach. Thèid na bhòtaichean agad a chleachdadh airson duais Roghainn an t-Sluaigh a thaghadh.

Am measg britheamhan FilmG, air a bheil riochdairean a' ghnìomhachais an Alba, tha Chris Young, riochdaire an fhilm, 'The Inbetweeners' air an robh fèill mhòr o chionn goirid agus an cleasaiche Tony Kearney à 'River City' – cuide ri luchd-gnìomha BBC ALBA a ghabhas beachd air na filmichean is a chuireas geàrr-liosta ri chèile.

Tha muinntir nam filmichean às a h-uile ceàrnaidh den dùthaich agus nas fhaide air falbh, fiù 's à Canada, agus tha deagh mheasgachadh de fhilmichean traidiseanta agus ùr-nodha ann is iad ag amas air cuspair na bliadhna sa, 'Air an Stairsnich'.
Tha àireamh nas motha de fhilmichean aithriseach air tighinn bho na h-inbhich, a bha airson rùrach anns na sgìrean aca fhèin agus an taisbeanadh anns na filmichean. Am measg nam filmichean aithriseach tha film aithriseach às Eilean Eige mu bhàn-Eigeach is an duff ainmeil aice, agus cuideigin à Steòrnabhagh a th' air film a chur a-steach mu dhithis às an aon teaghlach a tha bodhar, is iad gun facal Gàidhlig ged a chaidh an togail ann an teaghlach Gàidhlig anns na Hearadh.

Anns na 50 filmichean ann an roinn 12-17 tha caochladh sgeulachdan ann eadar atharrais air 'X-factor' agus beagan dibhearsain le taibhsean!

Tha am film às Àrd-sgoil Mhalaig stèidhichte air an sgioba ainmeil 'The A-TEAM' ach 's e 'G-TEAM' a tha seo a tha a' dìon na Gàidhlig o na nàimhdean aca, agus tha eòlaiche saidheans a' cruthachadh stuth glanaidh ùr le taic bho mhuncaidh ann am film le Àrd-sgoil a' Phluic!

Tha daoine òga air filmichean a chur a-steach leotha fhèin cho math ris an àrdachadh mhòr san àireamh de sgoiltean a tha air film a dhèanamh. Fhuair Caitlin NicFhearghais (17), às Àrd-sgoil Àird nam Murchan, a rinn film roimhe cuid ri a sgoil, iasad air goireasan film aig FilmG is rinn i am film aice fhèin – sgeul drùidhteach mu bhoireannach òg a tha an dùil ri leanabh agus a tha sa chùirt.

Thuirt Caitlin: “Bu toigh leam taing a thoirt dha FilmG airson stiùireadh a thoirt dhomh sna bliadhnaichean a chaidh seachad a thug misneachd dhomh airson cur a-steach don fharpais leam fhìn am bliadhna. Bha e car iomagaineach an toiseach ach an dèidh taic bho luchd-cuideachaidh FilmG chuir e iongnadh orm cho tlachdmhor is cho buannachdail 's a bha riochdachadh an fhilm. Tha co-fharpais na bliadhna air mo bhrosnachadh gu mòr is tha mi a' dèanamh fiughair ri an geàrr-liosta fhaicinn.”

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Ceannard MG ALBA: “Tha barrachd dhaoine air film a chur a-steach gu FilmG a-rithist am bliadhna. Tha e na chùis bhrosnachaidh dhuinn fhèin gu bheil barrachd sgoilearan agus dhaoine òga air filmichean goirid aig ìre àrd a chur a-steach thugainn. Tha sinn air leth toilichte gu bheil an uiread fhilmichean le daoine òga agus na sgoiltean air a dhol am meud air a' Ghàidhealtachd fhèin agus nas fhaide air falbh.”

Thèid na filmichean a shoirbhicheas a ghairm aig cuirm chliùiteach Duaisean FilmG anns a' Fruitmarket, Glaschu, 9 Màrt.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman