GàidhligEnglish

News Naidheachdan

15 February 2012

MG ALBA WELCOMES BBC ALBA NOMINATIONS IN THIS YEAR’S CELTIC MEDIA FESTIVAL

15 Gearran 2012

MG ALBA A’ CUR FÀILTE AIR NA PRÒGRAMAN A CHAIDH AINMEACHADH AIR GEÀRR-LIOST FÈIS NAM MEADHANAN CEILTEACH

10 BBC ALBA PRODUCTIONS SHORTLISTED

MG ALBA has expressed its delight at the announcement that several of BBC ALBA’s programmes have been short-listed for awards at the Celtic Media Festival 2012.

The 33rd Celtic Media Festival taking place from 18 – 20 April, which this year revisits the Irish city of Derry, will see the Celtic broadcasting and media world come together to celebrate the languages and cultures of the Celtic countries on screen and in broadcasting.

Some 400 nominations were received for the awards across 19 categories with ten BBC ALBA productions being shortlisted across several different award categories.

Shortlisted BBC ALBA programmes include:

Factual Entertainment:

 • ‘Dannsa Beò: Dance Live’ – an exciting series offering a unique snapshot of dance illustrating that as a nation, Scotland is dancing - Produced by Margot McCuaig of mneTV

 

Factual Single:

 • ‘Fuil nan Innseanach: Transatlantic Ties’ - In this story of the enduring power of family ties over generations, Iain Morrison travels from his home in Lewis, to Orkney and Canada in search of his roots within Canada's aboriginal community. Produced by Christine Morrison of Corcadal Productions Ltd
 • ‘Reiteach: Betrothal’ – Two island weddings, 50 years apart. A grandmother sees her wedding film for the very first time. Produced by Diane MacLean and Patsi Mackenzie of Sorbier Productions Ltd

Sport:

 • ‘Ralaidh Chaluim: Calum's Rally’ –Rally Driving is fast and dangerous, but for Calum George Buchanan it's in his blood.– Produced by Ann Morrison of MacTV

 

Current Affairs:

 • ‘Eòrpa: Belarus’ – investigative report on the final weeks of the presidential election in December 2010 - Produced by Hedda MacLeod of BBC Scotland

Children:

 • ‘Calum Dongle - Ire Trì Deug? Level 13?’ – A phenomenon has swept through cyberspace - Myland - and Calum 'Dongle' Macleod from Skye is its number one fan. But there's something really weird happening at level 13 of the computer game. – Produced by Patsi Mackenzie of Sorbier Productions Ltd
 • ‘De a-nis?: What Now?’ – award winning children’s programme offering music, fun and competitions – Produced by Donnie MacLeod of BBC Scotland

Young People:

 • ‘Breab!: Kick it!’ – reality series following talented young Gaels on a journey of discovery – Produced by Donnie MacLeod of BBC Scotland

 

Entertainment:

 • ‘Horo Gheallaidh’ – World class musicians from the Celtic Connections festival drop in to give special, intimate performances at the Horo Gheallaidh ceilidh session’s - Produced by Ann Morrison of MacTV

Marketing Campaign:

 • BBC ALBA’s Freeview launch campaign - Produced by BBC Scotland

Donald Campbell, Chief Executive of MG ALBA, said: “We are absolutely delighted that BBC ALBA has received ten nominations in this year’s Celtic Media Festival across a wide variety of category awards. It is testament to the hard work and the uncompromising commitment to quality of the production community whose programmes underpin the success and popularity of BBC ALBA achieved over the past four years since coming on air. Now that the channel is available on Freeview, our programmes are being enjoyed by a wider Gaelic and non-Gaelic audience who are showing a real appetite for the rich Scottish content that’s not available on any other television platform.

“We are proud to be supporting the Gaelic broadcasting industry throughout Scotland sourcing the very best productions from within the independent production sector. We congratulate all those who have been shortlisted and look forward with anticipation to the awards event in Derry.”

MG ALBA also congratulates BBC Radio nan Gàidheal which, in addition to being nominated in the Radio Station of the Year category, has received nominations for ‘Eileanaich – Barraigh’ and ‘Cogadh Golz’ in the Best Radio Documentary award, while popular presenter Morag MacDonald has been nominated in the Radio Presenter/Personality category.

Chuir MG ALBA, a tha a’ ruith BBC ALBA ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC, fàilte air an naidheachd gu bheil 10 prògraman BBC ALBA air an ainmeachadh air geàrr-liosta nan duaisean aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach 2012.

Thèid an 33mh Fèis a chumail ann an Doire bho 18-20 Giblean far am bi craoladairean a’ tighinn còmhla a’ comharrachadh iomadachd is càileachd na h-obrach a tha air a riochdachadh leis na dùthchannan Ceilteach san là an-diugh.

Thàinig 400 ainmeachadh a-steach thar 19 gnè phrògraman, agus bha 10 prògraman aig BBC ALBA air an ainmeachadh. Nam measg bha:

Cur-seachadachd Fìrinneach:

 • ‘Dannsa Beò: Sreath a' toirt dhuinn sealladh air saoghal dannsa na h-Alba, a' leantainn sia buidhnean dannsa bho air feadh na dùthcha. Riochdaichte le Margot NicCuaig, mneTV

Fìrinneach Sìngilte:

 • ‘Fuil nan Innseanach: Transatlantic Ties’ – Turas Iain Mhoireasdan à Leòdhas gu prèiridh Chanada 's e a' sireadh eachdraidh beatha a shean-shean sheanmhair, boireannach tùsanach a thàinig a dh'fhuireach a Leòdhas anns an naoidheamh linn deug. Riochdaichte le Christine Mhoireasdan, Corcadal Productions Ltd
 • ‘Rèiteach: Betrothal’ – Dà bhanais, le còrr is 50 bliadhna eatorra. Tha seanmhair a' faicinn a deilbh bainnse airson a' chiad uair a-riamh. Riochdaichte le Diane NicIlleathain agus Patsi NicChoinnich, Sorbier Productions Ltd

Spòrs:

 • ‘Ralaidh Chaluim: Calum's Rally’ – Tha dràibheadh ralaidh san fhuil aig Calum George Bochanan, dràibhear às na h-Eileanan an Iar a tha air an ìre as àirde san spòrs a ruighinn na chlas fhèin. Riochdaichte le Anna Mhoireasdan, MacTV

Cùisean Làithreach:

 • 'Eòrpa: Belarus’ – Taghaidhean a' Chinn-suidhe ann am Belarus. Riochdaichte le Hedda NicLeòid, BBC Alba

Clann:

 • ‘Calum Dongle - Ire Trì Deug? Level 13?’ – Tha cleas gu tur ùr, annasach a' drùdhadh air saoghal saidhber Myland agus tha Calum 'Dongle' MacLeòid gu mòr an sàs ann. Ach tha rudeigin uile gu lèir sònraichte a' tachairt aig 'Ire 13' sa ghèam. Riochdaichte le Patsi NicChoinnich, Sorbier Productions Ltd
 • ‘De a-nis?: Sreath phrògraman cloinne le ceòl, spòrs is fealla-dhà. Riochdaichte le Donaidh MacLeòid, BBC Alba

Daoine Òga:

 • ‘Breab!: Kick it!’ - Sreath a’ toirt sealladh inntinneach air beatha shianar dheugairean bho air feadh na Gàidhealtachd aig a bheil Gàidhlig. Riochdaichte le Donaidh MacLeòid, BBC Alba

Cur-seachadachd:

 • ‘Horo Gheallaidh’ – ceòl ann an dòigh nach cualas a-riamh le measgachadh de ghuthan, stoidhlichean agus ionnstramaidean bho air feadh an t-saoghail. Riochdaichte le Anna Mhoireasdan, MacTV

Iomairt Margaideachd:

 • Iomairt Margaideachd BBC ALBA airson an seanail fhoillseachadh air Freeview. Riochdaichte le BBC Alba.

Thuirt Dòmhnall Caimbeul, Àrd Oifigear MG ALBA: “Tha e mìorbhaileach gu bheil deich de phrògraman BBC ALBA air a’ gheàrr-liosta. Tha seo na theisteanas air cho math ’s a tha na prògraman a chaidh an coimiseanadh airson an t-sianail agus iad mar cheann-adhbhair air soirbheas BBC ALBA sna ceithir bliadhna bho chaidh e air an èadhar. A-nis le BBC ALBA ri fhaighinn air Freeview, tha ar prògraman air an leudachadh a-mach gu luchd-labhairt na Gàidhlig agus feadhainn aig nach eil Gàidhlig air feadh Alba agus tha farsaingeachd agus beairteas nam prògraman a' còrdadh riutha.”

“Tha sinn moiteil a bhith a’ cur taic ris a’ ghnìomhachas craolaidh Ghàidhlig air feadh Alba agus a’ coimiseanadh sàr-phrògraman bho na companaidhean neo-eisimeileach. Tha sinn a’ cur meal-a-naidheachd orrasan a chaidh an ainmeachadh agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri cùisean ann an Doire.”

Tha MG ALBA cuideachd a’ cur meal-a-naidheachd air BBC Radio nan Gàidheal a tha, a-thuilleadh air a bhith air an ainmeachadh airson duais Stèisean Radio na Bliadhna, air an ainmeachadh airson am prògraman ‘Eileanaich – Barraigh’ agus ‘Cogadh Golz’ ann an gnè Prògram Aithriseach Radio as Fheàrr. Cuideachd, tha Morag Dhòmhnallach bho Radio nan Gàidheal air a h-ainmeachadh airson duais an Neach-lìbhrigidh Radio as Fhèarr.


Programme Press Releases Tasglann Naidheachd Phrògraman

Follow this link to the programme press release archive.

Lean an ceangal seo gu tasglann phrògraman