GàidhligEnglish

Media Skills Sgilean-Meadhanan

FilmG pics

FilmG

Find out about FilmG, MG ALBA's Gaelic short film competition, here. Gheibhear tuilleadh fiosrachadh gu FilmG, farpais film ghoirid MG ALBA, an seo.

Fas Isle of Skye aeriel

Sabhal Mòr Ostaig

Sabhal Mòr Ostaig is located in Sleat on the Isle of Skye. Follow this link to the site Tha Sabhal Mòr Ostaig stèidhichte ann an Slèite san Eilean Sgitheanach. Lean an ceangal seo chun an làrach.

MG ALBA places great emphasis on excellence in the Gaelic media sector. The organisation (1) fosters development at school and community level through FilmG, (2) supports and finds opportunities for students who are moving into careers in Gaelic media and (3) funds continuous professional development in the independent Gaelic television sector.

Report on the Provision of Gaelic Media Training by Maggie Cunningham.

Tha MG ALBA a’ cur cuideam mòr air sàr-mhathais ann an gnìomhachas chruthachail nam meadhanan Gàidhlig. Bidh sinn (1) a’ brosnachadh leasachadh aig ìre sgoile agus coimhearsnachd tro FilmG, (2) a’ toirt taic is cothroman do dh’oileanaich a tha a’ gluasad gu obair nam meadhanan Gàidhlig agus (3) a’ maoineachadh leasachadh leantainneach proifeasanta ann an gnìomhachas neo-eisimeileach telebhisein Gàidhlig.

Aithisg air Trèanadh airson nam meadhanan Gàidhlig le Magaidh Choineagan.

 

FilmG

MG ALBA launched FilmG in 2008 with the aim of uncovering new talent for development for BBC ALBA. FilmG is MG ALBA's Gaelic short film competition.

Visit the FilmG website where you can subscribe to the newsletter to keep up to date.

FilmG is being managed by Cànan, the creative media, language resource and design company based at FÀS on the Isle of Skye.

Chaidh FilmG a chur air bhog le MG ALBA ann an 2008 leis an amas tàlant ùr a thoirt gu bàrr a thèid a leasachadh airson BBC ALBA. 'S e co-fharpais fhilmichean goirid Gàidhlig a th'ann an FilmG.

Tadhal air an làrach-lìn FilmG airson ballrachd fhaighinn sa chuairt-litir agus airson cumail an àird le de tha a’ dol.

Tha FilmG air a stiùireadh le Cànan, companaidh mheadhanan cruthachail, ghoireasan cànain agus dealbhaidh a tha stèidhte aig FÀS san Eilean Sgitheanach.

Job opportunities Cothroman Obrach

Follow this link for job opportunities at MG ALBA. Lean an ceangal seo airson cothroman obrach aig MG ALBA.

Sabhal Mòr Ostaig Television and Multimedia Diploma Diplòma Ioma-mheadhanach an Sabhal Mòr Ostaig

Sabhal Mòr Ostaig’s TV Diploma has an established reputation for producing graduates skilled in the many aspects of TV production who go on to successful careers in the industry.

Visit the Sabhal Mòr Ostaig website for more details.

Choisinn Diplòma Ioma-mheadhanach an t-Sabhail Mhòir cliù tro na bliadhnaichean airson oileanaich ionnsachadh a tha mion-eòlach air riochdachadh TBh na iomadh dreuchd is iad a’ gleidheadh chosnaidhean soirbheachail sa ghnìomhachas air dhaibh ceumnachadh.

Tadhail air làrach-lìn Shabhal Mòr Ostaig airson fiosrachaidh.

Training Trèanadh

Useful training links Ceanglaichean feumail

Sabhal Mòr Ostaig

Creative Scotland

Creative Skillset

Creative Loop

 

Celtic Media Festival Feis nam Meadhanan Ceilteach

The 2013 Celtic Media Festival will be taking place in Swansea for the first time. During the festival there are workshops, called Green Light, for media students hoping to get into the industry and each year MG ALBA have provided funding for media students and new entrants into the industry to attend the Festival and workshops.

MG ALBA will be announcing in early 2013 how you can apply for this funding so keep an eye on this page and our Twitter and Facebook pages for undates. Follow this link to the Celtic Media Festival website for more information about the festival.

The 2013 Celtic Media Festival will be taking place in Swansea for the first time. During the festival there are workshops, called Green Light, for media students hoping to get into the industry and each year MG ALBA have provided funding for media students and new entrants into the industry to attend the Festival and workshops.

MG ALBA will be announcing in early 2013 how you can apply for this funding so keep an eye on this page and our Twitter and Facebook pages for undates. Follow this link to the Celtic Media Festival website for more information about the festival.