GàidhligEnglish

Welcome to MG ALBA Fàilte gu MG ALBA

Autumn launch 2012 promo pic

Autumn Launch 2012 Clàr ùr an Fhoghair 2012

BBC ALBA unveiled its schedule of new programmes for its autumn season at a launch event held at the Glasgow Royal Concert Hall. Dh’fhoillsich BBC ALBA clàr ùr de phrògraman an Fhoghair aig an Talla Rìoghail an Ghlaschu.

Abadas - boy and cartoon

Abadas

Abadas series released on first ever bilingual Gaelic/Welsh DVD Abadas ri fhaighinn air DVD sa Ghàidhlig.

Twitter home page

Twitter

MG ALBA is now on Twitter. Follow us! Tha MG ALBA a-nis air Twitter. Lean sinn!

buskers

Buskers

The incredible talent, variety and diversity of Scotland’s street musicians is set to be captured in a new BBC ALBA series. Read more A’ feuchainn ri cuirm a thoirt dha sluagh air sràidean iomadh baile. Leugh tuilleadh

Fly away kit in use, Charissa, Colin and Calum

MG ALBA Facilities Goireasan MG ALBA

Find out about the facilities MG ALBA provide here. Lean an ceangal seo airson fiosrachadh air na goireasan a tha MG ALBA a tabhainn.

Welcome to the MG ALBA website

We are glad that you've decided to visit our site. Here you will find information about the three services we provide in partnership - BBC ALBA, FilmG and LearnGaelic - and about the opportunities they provide. MG ALBA stands for Gaelic Media Scotland.

Read more about us here

Fàilte gu làrach lìn MG ALBA

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil sibh a’ tadhal oirnn. Gheibh sibh fios an seo mu na trì seirbheisean a tha sinn a’ libhrigeadh ann an com-pàirteachas – BBC ALBA, FilmG agus LearnGaelic – agus mu dheidhinn cuid de na cothroman a tha nan lùib. Tha MG ALBA a’ seasamh airson Meadhanan Gàidhlig ALBA.

Leugh tuilleadh mu ar deighinn an seo

MG ALBA on Twitter MG ALBA air Twitter

Visit MG ALBA on Facebook Tadhal air Facebook MG ALBA

On BBC ALBA tonight Air BBC ALBA a-nochd

16:58
Faclan
17:00
Murdaidh
17:25
Blarag a' Bho
17:33
Oran Bho Na Daoine Beaga
17:35
Saidheans Sporsail
18:00
Buntàta Amh
18:02
Buntàta Amh
18:03
Faclan
18:05
Leum is Danns
18:15
Abadas
18:25
Na Luchagan Fhiacla
18:29
Bruno
18:30
Calum Clachair (Bob the Builder)
18:45
Gasgich na Greige
19:10
Muir is Tir (Natural History)
19:35
Grèim Bìdh
20:00
An Là
20:30
Mòd Nàiseanta Rìoghail
22:00
Trusadh
23:00
Horo Gheallaidh Shorts
23:05
Machair
23:30
Togaidh Sinn Fonn

View full listings... Faic na clàran air fad...

LearnGaelic

Looking for a word? Try the LearnGaelic dictionary. A' lorg facal? Feuch faclair LearnGaelic.

Naidheachdan News Autumn Launch

BBC ALBA LIGHTS UP AUTUMN WITH AN ILLUMINATING PACKAGE OF PROGRAMMES

BBC ALBA unveiled its schedule of new programmes for its autumn season at a launch event held at the Glasgow Royal Concert Hall.

Four years on since the launch of the channel, BBC ALBA has cemented its position within Scottish broadcasting, with a range of high quality home produced programmes appealing to audiences across the country with productions from many genres including observational documentaries, news and current affairs, entertainment and lifestyle, religion, children’s programming, music and sport. Read more here

BBC ALBA A’ SOILLSEACHADH LE CLÀR ÙR AN FHOGHAIR

Dh’fhoillsich BBC ALBA clàr ùr de phrògraman an Fhoghair aig an Talla Rìoghail an Ghlaschu.

Ceithir bliadhna bhon thòisich an seanail, tha BBC ALBA air àite a chosnadh dhi fhèin ann an craoladh na h-Alba, le farsaingeachd de phrògraman aig àrd ìre airson luchd-amhairc air feadh Alba, eadar prògraman aithris, naidheachdan agus cùisean làitheil, cur-seachad, creideamh, prògraman chloinne, ceòl agus spòrs. Leugh tuilleadh an seo