GàidhligEnglish

Facilities Goireasan

Outside Broadcast

MG ALBA Facilities Goireasan MG ALBA

Find out about the facilities MG ALBA provide here Gheibhear tuilleadh fiosrachadh mi goireasan MG ALBA an seo

Cameras in studio

Studio Fàs

Studio Fàs is located in Sleat on the Isle of Skye. Follow this link for more information. Tha Stiùidio Fàs stèidhichte ann an Slèite san Eilean Sgitheanach. Tuilleadh fios an seo.

MG ALBA offer some of the best television studio spaces available in Scotland with full spec production galleries and post production suites crewed by experienced, dedicated and enthusiastic professionals. Whether you require a TV studio for a pilot or a series, OB facilities at the location of your choice or one of the most experienced SCU crews with a state of the art full broadcast HD unit, MG ALBA will meet and exceed your requirements.

As well as television productions, MG ALBA have considerable experience in large scale events such as Awards and multi-cultural events. When MG ALBA are involved in your production, regardless of scale, you can be rest assured that you will received our utmost attention and care from our highly dedicated team.

Tha cuid de na h-àrainneachdan stiùidio telebhisein as fheàrr an Alba aig MG ALBA gan tairgse, le gailearaidhean agus goireasan ro-riochdachaidh air an seirbheiseachadh le luchd-obrach eòlach agus dealasach. Ma tha sibh a’ lorg stiùidio tbh, goireasan OB aig làrach freagarrach no criutha SCU le uidheamachd ùr-nòsach, gheibh sibh sin bho MG ALBA.

A thuilleadh air riochdachadh telebhisein, tha eòlas aig MG ALBA air a bhith a’ cur tachartasan leithid Duaisean agus nithean ioma-chultarach eile air dòigh. Às bith dè a tha a dhìth oirbh, gheibh sibh seirbheis ionmholta bho sgioba phroifeasanta MG ALBA.

Facilities FAQs FAQs Ghoireasan

We have compiled a list of commonly asked questions that are intended to help clarify any queries you may have. If your question isn't included in our Frequently Asked Questions or you need further clarification, please contact us at chris.macdonald@mgalba.com or by phone on 01851 705550. Tha sinn air liosta a chruthachadh le ceistean bhitheanta agus tha sinn an dòchas gun cuidich seo sibh. Mura bheil sibh a’ faighinn freagairt ur ceist sna Ceistean Cumanta no ma tha tuilleadh fiosrachaidh a dhìth oirbh, cuiribh fios gu chris.macdonald@mgalba.com no fòn gu 01851 705550.

Studio Fàs Stiùidio Fàs

Studio Fàs is located in Sleat on the Isle of Skye. The studio is run in partnership with Sabhal Mòr Ostaig, the National Centre for Gaelic Language and Culture which delivers courses in Television and Media Studies through the medium of Gaelic.

Studio Fàs PDF brochure

Tha Stiùidio Fàs stèidhichte ann an Slèite san Eilean Sgitheanach. Tha an stiùidio air a ruith ann an co-bhanntachd ri Sabhal Mòr Ostaig, Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig a tha a’ lìbhrigeadh chùrsaichean ann an Telebhisein agus Eòlas Meadhanan tro mheadhan na Gàidhlig.

Leabhran PDF Stiùidio Fàs

Contact Us

Chris MacDonald
Televison Services Director
chris.macdonald@mgalba.com
01851 705550
MG ALBA
Seaforth Road
Stornoway
Isle Of Lewis
HS1 2SD
Annette Kerr
Fàs Studio Facilities Manager
annette.kerr@mgalba.com
01471 888400
Studio Fàs
Sabhal Mòr Ostaig
Sleat
Isle of Skye
IV44 8RQ