GàidhligEnglish

About MG ALBA Mu MG ALBA

BBC ALBA Partnership

BBC ALBA Partnership Co-bhanntachd BBC ALBA

Find out about the MG ALBA and BBC partnership here. Airson fiosrachadh mu co-bhanntachd BBC ALBA lean an ceangal seo.

Fas Isle of Skye aeriel

Studio Fàs Stiùidio Fàs

Studio Fàs is located in Sleat on the Isle of Skye. Follow this link for more information. Tha Stiùidio Fàs stèidhichte ann an Slèite san Eilean Sgitheanach. Lean an ceangal seo airson tuilleadh fios.

Twitter home page

Twitter Twitter

MG ALBA is now on Twitter. Follow us! Tha MG ALBA a-nis air Twitter. Lean sinn!

Since BBC ALBA went on-air on 19 September 2008, MG ALBA’s priority continues to be to run and to grow the channel in partnership with the BBC.

Teamwork and partnership are at the heart of what we do and along with our partners we strive to ensure that Gaelic is heard and used frequently and freely in the media and in Scotland’s social and cultural life. We believe that learners and native speakers have immense talent and through initiatives such as FilmG and LearnGaelic.net we will continue to encourage and create opportunities.

MG ALBA is funded by the Scottish Government and regulated by Ofcom. We are based in Stornoway with a presence on the Isle of Skye, Inverness and Glasgow. Our promise is to inspire and encourage through Media and Gaelic.

Tha MG ALBA agus am BBC ag obair còmhla, a' craoladh BBC ALBA, an seanail telebhisean Gàidhlig. Bhon latha a thòisich BBC ALBA air an 19mh Sultain 2008, ’s e prìomh rùn a th’air a bhith aig MG ALBA a bhith a’ ruith agus a’ toirt fàs air an t-seanail ann an co-bhann leis a’ BhBC.

Tha co-obrachadh agus com-pàirteachas aig cridhe na h’obrach sin agus le ar com-pàirtichean leithid Bòrd na Gàidhlig, Sabhal Mòr Ostaig, Iomairt na Gaidhealtachd sna h-Eileanan is Alba Chruthachail tha sinn a’ strì airson agus gum bi a Ghàidhlig air a cluinntinn agus air a cleachdadh gu nàdarra agus gu bitheanta sna meadhanan agus ann am beatha shòisealta agus cultural na h-Alba. Tha sinn a’ creidsinn gu mòr gu bheil tàlant gun tomhas aig luchd bruidhinn agus luchd ionnsachadh na Gàidhlig, agus tro FilmG agus LearnGaelic tha sinn a’ brosnachadh agus a’ cruthachadh chothroman.

Tha am buidhean, a tha air a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba agus air a riaghladh le Ofcom, stèidhichte ann an Stèornabhagh le làthaireachd anns an Eilean Sgitheanach, Inbhir Nis agus Glaschu. ‘S e ar gealladh gur toir sinn spionnadh is brosnachadh tro nam Meadhanan agus tron Ghàidhlig.

FilmG

MG ALBA launched FilmG in 2008 with the aim of uncovering new talent for development for BBC ALBA. FilmG is MG ALBA's Gaelic short film competition.

Visit the FilmG website where you can subscribe to the newsletter to keep up to date.

FilmG is being managed by Cànan, the creative media, language resource and design company based at FÀS on the Isle of Skye.

Chaidh FilmG a chur air bhog le MG ALBA ann an 2008 leis an amas tàlant ùr a thoirt gu bàrr a thèid a leasachadh airson BBC ALBA. 'S e co-fharpais fhilmichean goirid Gàidhlig a th'ann an FilmG.

Tadhal air an làrach-lìn FilmG airson ballrachd fhaighinn sa chuairt-litir agus airson cumail an àird le de tha a’ dol.

Tha FilmG air a stiùireadh le Cànan, companaidh mheadhanan cruthachail, ghoireasan cànain agus dealbhaidh a tha stèidhte aig FÀS san Eilean Sgitheanach.

MG ALBA Staff

Find out more about MG ALBA and see our organisation chart here. Airson tuilleadh fiosrachadh air MG ALBA agus airson structair na buidhne lean an ceangal seo.

Job opportunities Cothroman Obrach

Follow this link for job opportunities at MG ALBA. Lean an ceangal seo airson cothroman obrach aig MG ALBA.

Contact Us

MG ALBA
Seaforth Road
Stornoway
Isle Of Lewis
HS1 2SD

fios@mgalba.com
01851 705550