GàidhligEnglish

MG ALBA Staff Luchd-obrach MG ALBA

Corporate

Sgioba Corporra

Donald Campbell - Chief Executive Dòmhnall Caimbeul - Àrd Oifigear

Murdo Morrison - Marketing Manager Murchadh Moireasdan - Manaidsear Margaidheachd

Mary Ann MacInnes - Gaelic and Resources Manager Mairi Anna NicAonghais - Manaidsear Gàidhlig & Ghoireasan

Eilean Green - Corporate Communications Executive Eilean NicGhrianna - Oifigear Conaltradh Corporra

Katie MacLeod - Website Editor Katie NicLeòid - Deasaiche Lìn


Content Team

Sgioba Phrògraman

Alan Esslemont - Head of Content Alan Esslemont - Ceannard Phrògraman

Margaret Cameron - Channel Editor Mairead Chamshron - Deasaiche sianal

Donnie MacDonald - Programme Finance Manager Donaidh Dòmhnallach - Manaidsear Ionmhais Phrògraman

Catriona Neally - Business Affairs Executive Catriona Neally - XXXX

Maggie Taylor - Scheduling Manager Magaidh Nic an Tàilleir - Manaidsear Clàr-phrògraman

Fiona MacKenzie - Channel Presenter & Team Co-ordinator Fiona NicChoinnich - Preasantair Sianail & Co-òrdanaiche Riochdachaidh

Lisa Annette - Schedule Producer Lisa Annette - Riochdaire a' Chlàir

Charissa Gray - Scheduling Assistant Charissa Gray - Neach-cuideachaidh a’ Chlàir

Michelle Morrison - Channel Assistant Michelle Mhoireasdan - Neach-taic Sianail


Operations & Finance Team

Sgioba Ghoireasan is Ionmhais

Neil Graham - Head of Operations & Finance Niall M. Greumach - Ceann Ghoireasan agus Ionmhais

Donnie Morrison - Management Accountant Donaidh Moireasdan - Cunntasair

Iain Gillies - IT Manager Iain Mac’Illiosa - Manaidsear Teicneòlas Fiosrachaidh

Donna MacDonald - Librarian & Operations Assistant Donna NicDhòmhnaill - Leabharlannaiche & Neach-taic Ghoireasan

Marina MacDonald - Office Manager Marina NicDhòmhnaill - Manaidsear Oifis

Calum Morrison - Caretaker Calum Moireasdan - Neach-aire


Operations (Studio)

Sgioba Ghoireasan (Stiùideo)

Chris MacDonald - Television Services Director Chris Dòmhnallach - Stiùiriche Seirbheisean Telebhisean

Uisdean MacLeod - Technical Operations Manager Uisdean MacLeòid - Manaidsear Obrachaidhean Teicniceach

Annette Kerr - Fàs Studio Facilities Manager Annette Kerr - Manaidsear Ghoireasan Stiùideo Fàs

Richard McHale - Support Engineer Richard McHale - Neach-taic Innleachd

Ruth MacKenzie - Editor Ruth NicChoinnich - Deasaiche

Donald Eadie - Studio Assistant Domhnall Eadie  - Neach-taic Stiùideo

Ivor MacKenzie - Studio Assistant Ivor MacChoinnich - Neach-taic Stiùideo

Colin Murray - Studio Assistant Cailean Moireach - Neach-taic Stiùideo