GàidhligEnglish

Remit Dleastanas

The remit of MG ALBA (the operating name of Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig or Gaelic Media Service) under the Communications Act 2003 is to ensure that high quality television programmes in Gaelic are made available to persons in Scotland. In partnership with the BBC, MG ALBA has established BBC ALBA, the Gaelic digital service. Information about the partnership can be found here.

MG ALBA is committed to securing the distribution of BBC ALBA on all digital platforms and a sustainable future for Gaelic broadcasting. MG ALBA also works with producers to promote development, training and the use of Gaelic as the working language of the Gaelic production sector.

MG ALBA is funded by the Scottish Government and regulated by Ofcom.

Is e dleastanas MG ALBA (ainm gnìomha Sheirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) fo Achd Chonaltraidh 2003 dèanamh cinnteach gu bheil deagh phrògraman Gàidhlig rim faotainn airson dhaoine ann an Alba.

Ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC, tha MG ALBA air BBC ALBA, an t-seirbheis dhidseatach Ghàidhlig, a stèidheachadh. Gheibhear fiosrachadh mun cho-bhanntachd an seo.

Tha e mar phrìomhachas aig MG ALBA cothrom-sgaoilidh BBC ALBA a ghlèidheadh air a h-uile ùrlar didseatach agus craoladh sa Ghàidhlig a dhèanamh seasmhach san àm ri teachd. Tha MG ALBA cuideachd ag obair còmhla ri riochdairean airson leasachadh, trèanadh agus cleachdadh Gàidhlig mar chànain-obrach a’ ghnìomhachais-riochdachaidh a bhrosnachadh.

Tha MG ALBA air a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba agus air a riaghladh le Ofcom.