GàidhligEnglish

BBC ALBA Partnership Co-Bhanntachd BBC ALBA

MG ALBA and BBC: the partnership


MG ALBA and the BBC have established a partnership to deliver Gaelic television, radio and online services. The partnership came into effect officially on 05 August 2008 when the BBC Trust published the service licence.

The BBC ALBA television service will be available:

 • on satellite, on SKY and Freesat, throughout the United Kingdom from 19 September 2008
 • on cable, on Virgin Media – date to be confirmed
 • on Freeview, in Scotland only, subject to review by the BBC Trust, after digital switchover in 2010/11
Programmes and other content will also be available online.

The governance structure of the partnership is illustrated in this diagram:

Governance


Sgioba ALBA


The content team, Sgioba ALBA, is led by:
 • Margaret Mary Murray (BBC) – BBC ALBA’s Head of Service
 • Alan Esslemont (MG ALBA) – BBC ALBA’s Head of Content

The BBC and MG ALBA have separate responsibilities in the partnership. MG ALBA staff report to the Head of Content, who in turn reports to the Chief Executive. BBC staff report to the Head of Service, who in turn reports to the BBC Scotland Executive Board.

The Head of Service and Head of Content work collaboratively to execute the shared vision of the partnership. They report to Bòrd ALBA, which is chaired by an MG ALBA appointee and which sets policies and agrees strategies.

The organisational structure of the partnership is illustrated in this diagram:

Governance Structure


Bòrd ALBA


Two senior executives from each partner organisation are members of Bòrd ALBA, the joint management board established in order to run BBC ALBA. The members of Bòrd ALBA are:
 • Donald Campbell, MG ALBA Chief Executive (Chairman)
 • Neil Graham, MG ALBA Head of Operations and Finance
 • Bruce Malcolm, Head of Operations, BBC Scotland
 • Donalda MacKinnon, Heads of Programmes, BBC Scotland

MG ALBA


MG ALBA is regulated by Ofcom and its board is appointed by the Secretary of State.

MG ALBA is the operating name of Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig (Gaelic Media Service). The organisation’s remit, under the Communications Act 2003, is to ensure that a wide and diverse range of high quality Gaelic programmes is made available to persons in Scotland. MG ALBA sought a partnership with the BBC as the best way to fulfil this remit in the digital broadcasting age.

For more information about the BBC and the BBC Trust, visit www.bbc.co.uk

MG ALBA agus am BBC: A' Cho-bhanntachd

Tha MG ALBA agus am BBC air cobhanntachd a stèidheachadh airson seirbheisean didseatach Gàidhlig a libhrigeadh air telebhisean, rèidio agus airloidhne. Thàinig a’ chobhanntachd gu bith gu oifigeil air 5mh Lùnastal 2008 nuair a dh’fhoillsich Urras a’ BhBC an cead craolaidh.

Bidh an t-seirbheis telebhisein BBC ALBA ri fhaighinn:

 • air saideil, air SKY agus Freesat, air feadh na Rìoghachd Aonaichte bho 19mh Sultain 2008
 • air cabal , air Virgin Media – deit ri dhaingneachadh
 • air Freeview, ann an Alba amhàin,

a-rèir measadh le Urras a’ BhBC, as dèidh tionndadh gu didseatach ann an 2010/11
Bidh prògraman is stuthan a bharrachd cuideachd rim faotainn air loidhne. Chìthear structar riaghlaidh na cobhanntachd san dealbh seo:

Governance


Sgioba ALBA


Is iad stiùirichean Sgioba ALBA:
 • Mairead Màiri Mhoireach (BBC) – Ceann Seirbheis BBC ALBA
 • Alan Esslemont (MG ALBA) – Ceann Phrògraman BBC ALBA
Tha uallaichean eadardhealaichte aig BBC agus MG ALBA sa chobhanntachd. Tha luchdobrach MG ALBA a’ freagairt dhan Cheann Phrògraman, a tha a’ freagairt gu ÀrdOifigear MG ALBA. Tha luchdobrach a’ BhBC a’ freagairt dhan Cheann Seirbheis, a tha a’ freagairt ri Bòrdstiùiridh a’ BhBC ann an Alba.

Tha Ceann Seirbheis agus Ceann Phrògraman ag obair gu dlùth ri chèile airson lèirsinn na cobhanntachd a chur an cèill. Tha iad a’ freagairt gu Bòrd ALBA, a tha ag aontachadh phoileasaidhean agus roiinnleachdan fo stiùir cathraiche air a chur an dreuchd le MG ALBA. Chithear structar gnìomha na cobhanntachd san dealbh seo:

Governance Structure


Bòrd ALBA

Tha dithis àrdstiùirichean bho gach buidhinn sa chobhanntachd nam buill air Bòrd ALBA, am bòrd a tha a’ ruith BBC ALBA. Is iad buill Bòrd ALBA:
 • Dòmhnall Caimbeul, Àrd Oifigear MG ALBA (Cathraiche)
 • Niall Greumach, Ceann Ghoireasan MG ALBA
 • Bruce Malcolm, Àrd Oifigear Obrachaidh BBC Alba
 • Donalda NicFhionnguin, Ceannardan Phrògraman BBC Alba


MG ALBA

Tha MG ALBA ga riaghladh le Ofcom agus tha buill bòrd MG ALBA gan cur an dreuchd le Rùnaire na Stàite.

Is e MG ALBA ainm gnìomha Sheirbheis nam Meadhanan Gàidhlig. Is e an dleastanas laghail a th’ air a’
bhuidhinn, fo Achd Chonaltraidh 2003, dèanamh cinnteach gu bheil roghainn farsaing de dheagh phrògraman Gàidhlig rim faighinn airson daoine ann an Alba. Shir MG ALBA cobhanntachd leis a’ BhBC mar an dòigh as fheàrr airson an dleastanas seo a choilionadh san linn didseataich.

Airson fiosrachadh mun BhBC agus Urras a' BhBC, faicibh www.bbc.co.uk